Minho me2day update 110827

[민호] 오늘 너무 고생 많았어요 ^^ 정말!!!!! 너무 고마워요~~ 큰힘이 됐어요!! 여러분!! 아쉽지만… 그래도~ 저 잘했죠?!?

[minho] i had a lot of troubles today ^^ really !!!!! thank you very much~~ you are my power!! everyone!! unfortunately… but~ we made it,right?!?

source: shinee’s me2day
translated by shinta @ weareshining
weareshining


ME2DAY |trackback(0) |ความคิดเห็น(0)

ลงความคิดเห็นเจ้าของบล๊อกนี้เท่านั้นที่อ่านได้

ข้อมูลส่วนตัว

Shinee Land☆*゜

Author:Shinee Land☆*゜


Trackbacks ล่าสุด

ค้นหา

แบบฟอร์มขอเป็นเพื่อน